Podział testamentów

Każda osoba fizyczna, posiadająca własny majątek, powinna podjąć odpowiednie środki, które pozwolą po jego śmierci na rozdysponowanie jego dobrami. Chodzi tu o wszelki majątek, do którego zaliczamy nieruchomości, samochody, dzieła sztuki, środki zgromadzone w bankach itp. Aby ułatwić postępowanie spadkowe warto więc przygotować odpowiednie zapisy, w których przedstawimy, kto przejmie prawa i obowiązki związane z przejęciem majątku. Zapisy te podajemy w specjalnym dokumencie zwanym powszechnie testamentem.

Jak działa testament

Sporządzając testament, możemy w nim zawrzeć rozporządzenia, dotyczące majątku tylko jednej osoby. Może on być przygotowany tylko przez osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie może on być spisany czy odwołany przez przedstawiciela. Każdy przygotowany testament, można zmienić lub wręcz go odwołać. Także po śmierci osoby, która sporządzała testament, można go podważyć, ale tylko gdy zajdą odpowiednie okoliczności. Należy do nich sporządzenie testamentu pod wpływem groźby, w stanie nieświadomości, lub pod wpływem błędu, wynikającym z niewiedzy osoby sporządzającej testament. Przygotowując testament, należy wszystkie zapisy przedstawić jak najprościej, by nie było problemów z ich ewentualną interpretacją.

Podział testamentów

Testamenty możemy podzielić na dwie grupy: testamenty zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe to min. testamenty własnoręczne, napisane w całości pismem ręcznym, własnoręcznie podpisane i opatrzone datą. Innym rodzajem testamentów zwykłych, są testamenty notarialne. Są one sporządzone przez notariusza w formie odpowiedniego aktu notarialnego. Ostatnim rodzajem testamentów zwykłych, są testamenty allograficzne. Są one sporządzane w formie ustnej, w obecności dwóch świadków wobec kierownika urzędu stanu cywilnego, sekretarza gminy, powiatu, wójta, burmistrza, prezydenta miasta itp. Oświadczenie spisuje się w formie pisemnej, który powinien być odczytany spadkodawcy w obecności świadków. Powinen on też być podpisany przez spadkodawce, świadków i osobę, która protokół sporządzała. Jeżeli spadkodawca nie ma możliwości podpisania protokołu, należy w protokole o tym napisać.

W polskim prawie funkcjonują jeszcze testamenty szczególne, do których zaliczamy:

  • testamenty ustane – powstają, gdy istnieje obawa, że właściciel majątku szybko umrze – muszą one być sporządzone w obecności trzech świadków, oświadczenie ustne musi zostać spisane i podpisane przez, świadków i spadkodawcę. Dokument ten musi powstać maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia oświadczenia. Jeżeli nie ma możliwości podpisania dokumentów, wola spadkodawcy musi zostać zatwierdzona przez Sąd, w maksymalnym okresie 6 miesięcy od daty sporządzenia oświadczenia,
  • testamenty podróżne – są spisywane w obecności kapitana na polskim statku powietrznym lub morskim,
  • testamenty wojskowe – są spisywane w obecności dowódcy, a następnie wszyscy muszą testament podpisać.

Wszystkie te testamenty, są przez Sądy traktowane tak samo i mają taką samą moc prawną.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*