Rozwód a opieka nad dzieckiem

Kwestia sposobu sprawowania opieki nad dziećmi po rozwodzie bardzo często jest powodem sporów pomiędzy byłymi małżonkami. Niejednokrotnie zdarza się, że każdy rodzic chce, aby dziecko pozostało przy nim. Co więcej, dzieci wykorzystywane są w celu odegrania się na małżonku. Jakie są zasady przyznawania opieki nad dziećmi po rozwodzie? Na czym polega opieka naprzemienna?

Kiedy sąd orzeka o opiece nad dziećmi?

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Dla sprawy rozwodowej i rozstrzygnięcia w kwestii opieki nad dziećmi niebagatelne znaczenie ma porozumienie małżonków – sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (o ile jest zgodne z dobrem dziecka). Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Co więcej – na zgodny wniosek małżonków sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

W porozumieniu odnoszącym się do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie należy określić prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci m.in. sposób sprawowania opieki nad dziećmi, z podziałem na okresy w ciągu roku, sposób podejmowania decyzji związanych z wychowaniem oraz zdrowiem dzieci, koszty utrzymania.

Co w przypadku, gdy rodzice nie dojdą do porozumienia? Rozwody wiążą się z dużymi emocjami, a kontakty z dziećmi mogą być celowo ograniczane drugiemu rodzicowi. W takim przypadku to sąd zdecyduje, w jaki sposób będzie sprawowana opieka nad dziećmi.

W jaki sposób sąd może orzec o władzy rodzicielskiej?

W wyroku rozwodowym sąd może:

  • powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom,
  • powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica,
  • pozbawić, zawiesić lub ograniczyć władzę rodzicielską jednemu lub obojgu rodziców.

Od czego zależeć będzie wyrok sądu? Najważniejszym kryterium, branym pod uwagę przez sąd, jest dobro dziecko. Pojęcie to jest złożone i obejmuje m.in. rozwój fizyczny, duchowy oraz zapewnienie środków do życia, a także spełniania osobistych celów. Sąd weźmie pod uwagę więź emocjonalną, relacje łączącą dziecko z każdym z rodziców, stan zdrowia, wiek oraz opinie zespołu biegłych.

Co istotne, sąd może odmówić udzielenia rozwodu, jeśli miałoby ucierpieć dobro dzieci.

Podczas rozwodu, małżonek musi więc wykazać, że będzie w należyty sposób sprawował opiekę nad dzieckiem. Znaczenie będą więc mieć stałe dochody, rodzaj wykonywanej pracy np. konieczność odbywania częstych podróży służbowych.

Zmiana orzeczenia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód. W tym przypadku zasadzie dobra dziecka ustępuje inna zasada – stabilności i niewzruszalności orzeczeń sądowych.

Rozwody Kraków? Skonsultuj się z radcą prawnym lub adwokatem przed podjęciem pierwszych działań. Pozew rozwodowy to jeden z kroków w drodze do rozwodu. W trakcie procesu małżonkowie muszą uzgodnić między sobą różne kwestie, a najważniejszą z nich jest ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Ze względu na dobro dzieci warto podjąć próbę wypracowania porozumienia.

O Artykuł zewnętrzny

Leave a comment

Your email address will not be published.


*